Archivo del Autor: admin

La reforma de las pensiones y el impulso a los fondos privados de pensiones.

(Publicado en la Carta Semanal 760ver en catalán)

A nadie se le escapa la estrecha vinculación de los ataques a los sistemas de pensiones públicos con la defensa de los intereses de los fondos privados de pensiones, del capital financiero. Hemos escogido tres ejemplos por su actualidad.

Desde el 5 de diciembre pasado, en toda Francia, jóvenes, trabajadores, jubilados, chalecos amarillos, sindicatos, se manifiestan por centenares de miles por la retirada de la reforma de las pensiones de Macron y Delevoye. En el momento de escribir estas líneas, tras una semana de crisis gubernamental, Jean Paul Delevoye, ministro de los fondos de pensiones, acaba de dimitir al conocerse su vinculación con éstos.

Reproducimos un artículo del nº 543 de Informations Ouvrières, órgano del Partido Obrero Independiente de Francia (POI), del 12 al 18 diciembre 2019

Sigue leyendo

La reforma de les pensions i la “promoció” dels fons privats

(Publicat a la Carta Setmanal 760veure en castellà)

A ningú se li escapa l’estreta vinculació dels atacs als sistemes de pensions públics amb els interessos dels fons privats, impulsats pel capital financer i les seves institucions, la banca, les asseguradores i els governs al seu servei.

Des del 5 de desembre passat, en tota França, joves, treballadors, jubilats, armilles grogues, sindicats, es manifesten per centenars de milers per la retirada de la reforma de les pensions de Macron i Delevoye. En el moment d’escriure aquestes línies, després d’una setmana de crisi governamental, Jean Paul Delevoye, ministre dels fons de pensions, acaba de dimitir en conèixer-se la seva vinculació amb aquests.

Reproduïm un article de l’nº 543 de Informations Ouvrières, òrgan de el Partit Obrer Independent de França (POI), de l’12 a el 18 de desembre 2019.

Sigue leyendo

Francia: Por la huelga hasta la retirada del proyecto de “reforma” de las pensiones

(Publicado en la Carta Semanal 759ver en catalán)

El gobierno Macron en Francia quiere dinamitar la mayor conquista de los trabajadores franceses, su sistema publico de pensiones y los 42 regímenes especiales.

En septiembre los trabajadores del metro de Paris fueron a la huelga arrastrando a sus sindicatos en defensa del sistema publico y su régimen particular; Y decidieron que si el Gobierno no cedía llamarían a la huelga a partir del 5 de diciembre. El gobierno siguió en sus trece, y entre tanto, múltiples sectores se sumaron a la huelga. Y hay que decirlo, a regañadientes de las Confederaciones.

Sigue leyendo

Per la vaga fins a la RETIRADA del projecte de “reforma” de les pensions

(Publicat a la Carta Setmanal 759veure en castellà)

El govern Macron a França vol dinamitar la conquesta més gran dels treballadors francesos, el seu sistema publico de pensions i els 42 règims especials.

Al setembre els treballadors del metre de Paris van ser a la vaga arrossegant als seus sindicats en defensa del sistema publico i el seu règim particular; I van decidir que si el Govern no cedia, cridarien a la vaga a partir del 5 de desembre. El govern va seguir en els seus trece, i mentrestant, múltiples sectors es van sumar a la vaga. I cal dir-ho, a contracor de les Confederacions.

Sigue leyendo

La formació de govern i la qüestió de les llibertats

(Publicat a la Carta Setmanal 758veure en castellà)

Quan s’escriu aquesta carta s’està celebrant a Madrid el judici contra 12 joves que van participar el 14 de desembre de 2013 en una manifestació contra el projecte de Llei Mordassa convocada per la Coordinadora 25S. Els 12 jutjats, que en el moment dels fets comptaven amb entre 17 i 23 anys, van ser identificats pel que sembla, segons diverses declaracions, per la policia abans que es produís intervenció policial i consegüent xoc (estaven fitxats il·legalment), diversos no van ser detinguts durant els “disturbis”, sinó pocs dies després en els seus instituts o en els seus domicilis. Caldrà veure la lectura dels fets que fa la sentència (el judici està inconclús). Ara, en el judici, a 9 d’ells els demana la fiscalia 6 anys de presó per atemptat i resistència a l’autoritat i desordres públics. L’acusació no compta amb més proves que les declaracions dels policies. La vista oral ha estat marcada pel valent No dels acusats a la proposta que els va fer la fiscalia just abans del judici de lliurar-los de la presó si reconeixien el fals delicte que els imputen.

Sigue leyendo

La formación de gobierno y la cuestión de las libertades

(Publicado en la Carta Semanal 758ver en catalán)

Cuando se escribe esta carta se está celebrando en Madrid el juicio contra 12 jóvenes que participaron el 14 de diciembre de 2013 en una manifestación contra el proyecto de Ley Mordaza convocada por la Coordinadora 25S. Los 12 juzgados, que en el momento de los hechos contaban con entre 17 y 23 años, fueron identificados al parecer, según diversas declaraciones, por la policía antes de que se produjese intervención policial y consiguiente choque (estaban fichados ilegalmente), varios no fueron detenidos durante los “disturbios”, sino pocos días después en sus institutos o en sus domicilios. Habrá que ver la lectura de los hechos que hace la sentencia (el juicio está inconcluso). Ahora, en el juicio, a 9 de ellos les pide la fiscalía 6 años de prisión por atentado y resistencia a la autoridad y desórdenes públicos. La acusación no cuenta con más pruebas que las declaraciones de los policías. La vista oral ha estado marcada por el valiente No de los acusados a la propuesta que les hizo la fiscalía justo antes del juicio de librarles de la cárcel si reconocían el falso delito que les imputan.

Sigue leyendo

Sobre la sentència del Tribunal Constitucional que avala l’acomiadament per malaltia

(Publicat a la Carta Setmanal 757veure en castellà)

La reforma laboral de 2012 flexibilitza encara més l’acomiadament “objectiu” i en particular la reiteració de baixes laborals. Ara, el ple de Tribunal Constitucional ha avalat la constitucionalitat d’aquesta retallada de drets, que contravé l’art. 6.1 del Conveni 158 de l’OIT, que determina que l’absència del treball per motiu de malaltia o lesió no ha de constituir una causa justificada de terminació de la relació de treball. El TC nega que existeixi aquesta contradicció.

Sigue leyendo

Acerca de la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el despido por enfermedad

(Publicado en la Carta Semanal 757ver en catalán)

La reforma laboral de 2012 flexibiliza aún más el despido “objetivo”, en particular la reiteración de bajas laborales. Ahora, el pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de ese recorte de derechos, que contraviene el art. 6.1 del Convenio 158 de la OIT, que determina que la ausencia del trabajo por motivo de enfermedad o lesión no debe constituir una causa justificada de terminación de la relación de trabajo. El TC niega que exista esa contradicción.

Sigue leyendo

La reforma de la constitució pinochetista contra les reivindicacions del poble xilè (No són 30 pesos, són 30 anys)

(Publicat a la Carta Setmanal 756veure en castellà)

El potent moviment revolucionari iniciat el 18 d’octubre quan els estudiants de Santiago van decidir NO pagar els bitllets de metre (que havien estat augmentats de 800 a 830 pesos) ha modificat radicalment totes les relacions socials i polítiques del país. Es tracta de l’inici d’un procés revolucionari.

Sigue leyendo

La reforma de la constitución pinochetista contra las reivindicaciones del pueblo chileno (No son 30 pesos, son 30 años)

(Publicado en la Carta Semanal 756ver en catalán)

El potente movimiento revolucionario iniciado el 18 de octubre cuando los estudiantes de Santiago decidieron NO pagar los billetes de metro (que habían sido aumentados de 800 a 830 pesos) ha modificado radicalmente todas las relaciones sociales y políticas del país. Se trata del inicio de un proceso revolucionario.

Sigue leyendo